.

.

Čeština pre  Vtiger CRM 7.x

Čeština pre Vtiger CRM 7.x

Český preklad pre CRM systém Vtiger 7.

360 Kč
Množstvo

Česká jazyková mutácia pre CRM systém Vtiger 7.

Postup inštalácie

1. V administrácii vtiger vyberte CRM Settings »Studio» Module manager »Install from Zip (vľavo dole).
2. Vyberte balíček s inštaláciou a kliknite na Import.
3. V nastavení účtu My Preferences »More Information» Language zvoľte CZ Čeština.

VTIGER0006

Tabuľka dát

Kompatibilita
Vtiger 7
Verzia
1.8.0

Jedna licencia dovoľuje prevádzkovať doplnok iba na jednej inštancii (inštaláciu).

Licencia sa dojednáva ako licencie nevýhradnú a na dobu neurčitú.

Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k dodanému softvéru, naďalej patrí príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.

Kupujúci má právo postúpiť práva na používanie softvéru iba ak tak urobí spolu s doménou (doménami) na ktorej je modul inštalovaný.

Kupujúci nie je oprávnený SW doplnky prenajímať, požičiavať alebo predávať tretím stranám.

Kupujúci nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych alebo iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených kdekoľvek v dodanom softvéri alebo dokumentácii distribuovanej zároveň s ním.

Autorské práva k dodanému softvéru, príslušenstva alebo dokumentácie náleží predávajúcemu. Všetka logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov náleží ich vlastníkom. V prípade poskytnutia licencie na prevádzkovanie softvér predstavujú všetky autorské práva predávajúcemu a tvorcovia softvér. Kupujúcemu nevznikajú udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam predávajúcemu alebo tretím osobám.
Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak Kupujúci nesplní vyššie uvedené licenčné podmienky, môže predávajúci požadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku.

Dodaný softvér ako autorské dielo požíva ochranu najmä zák. č. 121/2000 Zb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Zb., trestného zákona. Kupujúci je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmito obchodnými podmienkami.

Verzia 1.8.0
Dátum vydanie: 30.09.2019

  • dokončenie prekladu (stav prekladu 100%)

Verzia 1.7.0
Dátum vydanie: 28.09.2019

  • doplnenie chýbajúcich fráz, korekcia (stav prekladu 99%)

Verzia 1.6.0
Dátum vydanie: 26.09.2019

  • doplnenie chýbajúcich fráz, korekcia (stav prekladu 98%)

Verzia 1.5.0
Dátum vydanie: 24.09.2019

  • doplnenie chýbajúcich fráz, korekcia (stav prekladu 96%)

Verzia 1.4.0
Dátum vydanie: 19.02.2019

  • doplnenie chýbajúcich fráz (stav prekladu 94%)

Verzia 1.3.0
Dátum vydanie: 10.11.2018

  • korekcia (stav prekladu 93%)

Verzia 1.2.0
Dátum vydanie: 03.02.2018

  • doplnenie chýbajúcich fráz (stav prekladu 93%)

Verzia 1.1.0
Dátum vydanie: 26.06.2017

  • doplnenie chýbajúcich fráz (stav prekladu 92%)

Verzia 1.0.0
Dátum vydanie: 06.06.2017

  • vytvorenie češtiny (stav prekladu 90%)
Komentáre (0)