.

.

Čeština pre Vtiger Zákaznícky portál 7.1.x

Čeština pre Vtiger Zákaznícky portál 7.1.x

Český preklad pre "Zákaznícky portál 7.1.x" CRM systému Vtiger.

250 Kč
Množstvo

Česká jazyková mutácia pre "Zákaznícky portál 7.1.x" CRM systému Vtiger.

Postup inštalácie

1. Rozbaľte stiahnutý súbor czechVtiger71_v1.0_customer_portal.zip (7zip, Total Commander).

2. V umiestnení "Zákazníckeho portálu" na Vašom serveri nakopírujte obsah priečinka /i18n cez FTP (FilleZilla, Total Commander apd.), ktorý ste si rozbalili v prvom kroku do rovnomenného adresára.

3. Editujte súbor config.php

Vyhľadajte:
self::$data['languages'] = array(
a pridajte nový riadok
array('label' => 'Čeština', 'value' => 'cs_cz'),

a ďalej riadok:
$default_language = 'en_us';
zmeňte na
$default_language = 'cs_cz';

4. Editujte súbor layouts/default/templates/Portal/Login.tpl

Vyhľadajte:
<option value="en_us">US English</option>
a nad pridajte:

<option value="cs_cz">Čeština</option>

5. Editujte súbor layouts/default/resources/components/main.js

Vyhľadajte:
$scope.language = "en_us"
zmeňte na
$scope.language = "cs_cz"

6. Editujte súbor portal/layouts/default/resources/application.js

Vyhľadajte::
$translateProvider.preferredLanguage("en_us");
$translateProvider.fallbackLanguage("en_us");
zmeňte na
$translateProvider.preferredLanguage("cs_cz");
$translateProvider.fallbackLanguage("cs_cz");

VTIGER0007

Tabuľka dát

Kompatibilita
Vtiger 7
Verzia
1.0.0

Jedna licencia dovoľuje prevádzkovať doplnok iba na jednej inštancii (inštaláciu).

Licencia sa dojednáva ako licencie nevýhradnú a na dobu neurčitú.

Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k dodanému softvéru, naďalej patrí príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.

Kupujúci má právo postúpiť práva na používanie softvéru iba ak tak urobí spolu s doménou (doménami) na ktorej je modul inštalovaný.

Kupujúci nie je oprávnený SW doplnky prenajímať, požičiavať alebo predávať tretím stranám.

Kupujúci nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych alebo iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených kdekoľvek v dodanom softvéri alebo dokumentácii distribuovanej zároveň s ním.

Autorské práva k dodanému softvéru, príslušenstva alebo dokumentácie náleží predávajúcemu. Všetka logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov náleží ich vlastníkom. V prípade poskytnutia licencie na prevádzkovanie softvér predstavujú všetky autorské práva predávajúcemu a tvorcovia softvér. Kupujúcemu nevznikajú udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam predávajúcemu alebo tretím osobám.
Autorské práva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ak Kupujúci nesplní vyššie uvedené licenčné podmienky, môže predávajúci požadovať finančnú náhradu v prípade ušlého zisku.

Dodaný softvér ako autorské dielo požíva ochranu najmä zák. č. 121/2000 Zb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Zb., trestného zákona. Kupujúci je oprávnený ho použiť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným týmito obchodnými podmienkami.

Verzia 1.0.0
Dátum vydanie: 29.03.2019

  • vytvorenie češtiny
Komentáre (0)